روز جهانی زن مبارک

امروز روز جهانی زن است. زنان جهان٬ روزتون مبارک. روز من هم مبارک. سالهاست که مي‌خوام بنويسم ولی يا حالش نيست یا وقتش. اين موقعيت رو ولی نتونستم از دست بدم. اين شعر رو وقتی دانشگاه مي‌رفتم و انگليسی مي‌خوندم خونده بودم. خيلی بهم چسبيد. شايد چون تعريف‌هايی که زنه از خودش تو شعر مي‌کنه چيزهای ساده‌اند٬ مثل «قوس کمرم٬ برق دندان‌هام و ...» نه مثلاْ «من خيلی خوشگلم٬ من از همه بهترم٬ ...» و اين‌ها. برای من مثل اين بود که بگه برای اين که زن خارق‌العاده ای باشم مجبور نيستم زيبا و لاغر و ... تمام کليشه‌های دنيا باشم٬ فقط بايد خودم باشم چون من همين که زنم يعنی خارق‌العاده ام.  

PHENOMENAL WOMAN
by Maya Angelou

Pretty women wonder where my secret lies
I'm not cute or built to suit a model's fashion size
But when I start to tell them
They think I'm telling lies.
I say
It's in the reach of my arms
The span of my hips
The stride of my steps
The curl of my lips.
I'm a woman
Phenomenally
Phenomenal woman
That's me.

I walk into a room
Just as cool as you please
And to a man
The fellows stand or
Fall down on their knees
Then they swarm around me
A hive of honey bees.
I say
It's the fire in my eyes
And the flash of my teeth
The swing of my waist
And the joy in my feet.
I'm a woman
Phenomenally
Phenomenal woman
That's me.

Men themselves have wondered
What they see in me
They try so much
But they can't touch
My inner mystery.
When I try to show them
They say they still can't see.
I say
It's in the arch of my back
The sun of my smile
The ride of my breasts
The grace of my style.
I'm a woman
Phenomenally
Phenomenal woman
That's me.

Now you understand
Just why my head's not bowed
I don't shout or jump about
Or have to talk real loud
When you see me passing
It ought to make you proud.
I say
It's in the click of my heels
The bend of my hair
The palm of my hand
The need for my care.
'Cause I'm a woman
Phenomenally
Phenomenal woman
That's me.

/ 1 نظر / 11 بازدید
فرزند خلق

بعد از ظهر امروز، به‌مناسبت روزجهاني زن، زنان آزاده در تهران، با حضور در پارك لاله و پارك دانشجو، روز زن را به‌رغم همه تهديدها و خط و نشان كشيدنهاي رژيم منفور آخوندي گرامي داشتند.